Varstvo osebnih podatkov

Zahvaljujemo se vam za obisk našega spletnega mesta ugodnavrata.eu. V KVALITETA, gradbeništvo in storitve, d.o.o. Dupleška cesta 10, 2000 Maribor) se zavedamo odgovornosti in spoštujemo vašo zasebnost ter bomo vaše osebne podatke uporabili izključno za navedene namene. Vaše osebne podatke bomo skrbno varovali v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takšnih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: “Splošna uredba o varstvu podatkov”) in pravili o varstvu osebnih podatkov.

 

1.Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo skladno s Pravili varstva osebnih podatkov, je podjetje KVALITETA, gradbeništvo in storitve, d.o.o., Dupleška cesta 10, 2000 Maribor

2. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v podjetju KVALITETA, gradbeništvo in storitve, d.o.o. je dosegljiva na e-naslovu info@kvaliteta.si

3. Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam ali v tretje države

Podjetje KVALITETA, gradbeništvo in storitve, d.o.o. zbranih osebnih podatkov ne posreduje tretjim osebam ali v tretje države.

4. Vrste osebnih podatkov in nameni njihove obdelave

Podjetje KVALITETA, gradbeništvo in storitve, d.o.o. zbira in obdeluje osebne podatke na podlagi izrecne privolitve posameznikov ali na podlagi sklenjene pogodbe za svoje storitve.

Obdelava na podlagi privolitve

Podjetje KVALITETA, gradbeništvo in storitve, d.o.o. zbira in obdeluje osebne podatke posameznikov za namene priprave ponudbe.

  • Kontaktni obrazec: ime, priimek, naziv podjetja, elektronski naslov, telefonska številka, IP;

Obdelava na podlagi pogodbe/naročilnice

Podjetje KVALITETA, gradbeništvo in storitve, d.o.o. zbira in obdeluje osebne podatke posameznikov na podlagi sklenjene pogodbe za dobavo storitev, kakor to opredeljujejo Splošni pogoji poslovanja.

Osebni podatki, zbrani na tej podlagi, so potrebni za izvršitev pogodbene obveznosti o dobavi storitev ali o izvršitvi naročene storitve v okviru potrjene ponudbe.

Za ta namen podjetje KVALITETA, gradbeništvo in storitve, d.o.o. od posameznika zbira in obdeluje naslednje osebne podatke: ime, priimek, telefon, e-mail, podatki podjetja.

5. Varstvo osebnih podatkov

Podjetje KVALITETA, gradbeništvo in storitve, d.o.o. za zagotavljanje varovanja osebnih podatkov izvaja vse potrebne pravne, organizacijske in ustrezne logistično-tehnične postopke in ukrepe, bodisi samostojno, bodisi preko svojih pogodbenih partnerjev, tako, da se:

  • varujejo prostori, oprema in sistemsko programska oprema, vključno z vhodno-izhodnimi enotami;
  • varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki;
  • preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih;
  • zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov;
  • omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni in vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje za katero se posamezni podatki shranjujejo.

5. Rok hrambe osebnih podatkov

Osebni podatki posameznika, ki so pridobljeni na podlagi izrecne privolitve, se lahko obdelujejo in hranijo, dokler obstaja namen oziroma do preklica dane privolitve posameznika.

Osebni podatki posameznika, ki se obdelujejo na podlagi pogodbe, se lahko obdelujejo in hranijo še 5 let od izpolnitve pogodbenih obveznosti obeh strank. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja področje davka na dodano vrednost.

6. Pravice posameznika

Skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov, ima posameznik pravico dano privolitev kadarkoli preklicati, zahtevati vpogled, popravek, omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, in sicer tako, da nas o tem obvesti pisno po pošti na naslov Kvaliteta d.o.o. Dupleška cesta 10, 2000 Maribor, Slovenija ali preko elektronske pošte info@kvaliteta.si. Na navedeni naslov lahko posameznik poda tudi pritožbo v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov.

Posameznik pa lahko pritožbo glede obdelave njegovih osebnih podatkov poda tudi neposredno pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

7. Ravnanje v primeru kršitev

V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo podjetje Kvaliteta d.o.o. nemudoma izvedlo vse notranje in zunanje ukrepe (tehnične, organizacijske) za zaščito pravic in interesov posameznika, vsakega od prizadetih bomo o tem obvestili, prav tako bomo s tem seznanili pristojni nadzorni organ v Republiki Sloveniji.

0